Yleiset myyntiehdot PR WOOD Oy / Kymifloor

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan PR-WOOD OY / KYMIFLOOR suoraan varastostaan (jäljempänä varastokauppa) tai PR-WOOD OY laskutuksen kautta tavarantoimittajalta/valmistajalta (jäljempänä laskutuskauppa) toimitettuun tavaraan, mikäli osapuolet eivät joiltain osin ole nimenomaisesti toisin sopineet. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes PR-WOOD kirjallisesti toisin ilmoittaa

2. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta 14 päivää, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muuta johdu. PR-WOOD’lla on oikeus muuttaa tarjoustaan siltä osin, kuin muutostarpeen aiheuttajana on PR-WOOD’n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tekijä. Tarjous liitteineen on PR-WOOD’in omaisuutta, eikä sitä saa antaa tiedoksi kolmannelle tai käyttää muullakaan tavoin.

2.2. Tilaus

Ostajan tilaus tulee PR-WOOD’a sitovaksi, kun PR-WOOD on sen vahvistanut tai tavara on toimitettu. Tilauksen vahvistaminen tapahtuu ehdolla, että mahdollisesti tarvittavat lisenssit ja/tai viranomaisten luvat saadaan.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

PR-WOOD on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti. PR-WOOD’lla on kuitenkin oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, jos toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, jota PR-WOOD ei voi kohtuudella voittaa, tai tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia taikka tämän toimituksen viivästyessä edellä mainitunlaisen esteen vuoksi, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen laatuun nähden.

3.2. Tavaran luovutus

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut sen hallintaansa.

3.3. Toimitus ja määrä

PR-Wood säilyttää oikeuden toimittaa -0 +5 % tilattuun neliömäärään nähden. Asiakkalle ei ole oikeutta palauttaa mahdollisesti asennuksen jälkeen jäljellejäänyttä ylimääräistä tavaraa.

Pr-Wood Oy :n toimitusehto on vapaasti varastosta Ruotsinpyhtää, ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita. Jos PR-Wood Oy järjestää tuotteille kuljetuksen kohteeseen, tulee asiakkaan järjestää tavaran vastaanottoon sopiva purkukalusto sekä laahaus kohteeseen. Näin toimitaan, ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu. Tavaranpurku tai laahaus kohteeseen eivät sisälly koskaan PR-Wood Oy :n vastuulle (edes asennettavissa kohteissa), ellei asiasta ole kirjallisesti muuta sovittu.

3.4. Vakuutus

Laskutuskaupassa vakuutus tapahtuu tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukaisesti.

3.5. Takuu

Ellei toisin ole sovittu, on myydylle tavaralle voimassa tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukainen takuu. PR-WOOD vastaa vain itse antamistaan tavaraa koskevista lausumista ja lupauksista.

3.6. Pakkaus

PR-WOOD toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa. Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan pakkaustapaa. PR-WOOD’lla on oikeus veloittaa tavaran tarpeelliset pakkaus- ja suojauskustannukset erikseen.

3.7. PR-WOOD’n viivästys

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä merkittävästi sovitun toimitusajan yli, on PR-WOOD’n heti tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti, ei PR-WOOD ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. 

3.8. Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdosta ei ole erikseen sovittu, on se 7 päivää netto tavaran luovutuksesta. Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvollinen maksamaan PR-WOOD’n soveltaman viivästyskoron. Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen maksamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran tai laskun virheellisyyteen vedoten kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskun virheetön osa sopimuksen mukaisesti.

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on PR-WOOD’lla oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää PR-WOOD’lle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.

3.9. Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä PR-WOOD’lle 7 vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita.

Laskutuskaupassa reklamaatio on tehtävä myös suoraan tavarantoimittajalle/valmistajalle ottaen huomioon tämän mahdollisesti asettamat reklamaatiota koskevat vaatimukset.

3.10. Tavaran virhe

PR-WOOD’lla on oikeus korjata mahdollisesti toimitettu virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. Laskutuskaupassa noudatetaan lisäksi tavarantoimittajan mahdollisia tavaran virhettä koskevia määräyksiä. PR-WOOD’n vastuu tavaran virheestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin, ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan.

3.11. Välillinen vahinko

PR-WOOD ei korvaa toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvaa välillistä vahinkoa.

3.12. Puulattian käyttöolosuhteet

Tiloihin joihin on asennettu tai toimitettu PR-WOOD Oy :n parketti tai muu puutuote, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 40-60 %RH. Puu on hygroskooppinen materiaali, mikä kykenee vastaanottamaan ja luovuttamaan huoneilman vesihöyryä, riippuen onko huoneilma kuivaa vai kosteaa. Mikäli kosteus haihtuu puusta (parketti) liian nopeasti, on riskinä tuotteen vaurioituminen. Lämmityskausina (marras-maaliskuu) on ilman suhteellista kosteutta seurattava hyvin tarkasti. Paras keino huoneilman riittävän kosteuden ylläpitämiseen on huonekasvit ja erilliset ilmankostuttimet. Pr-WOOD Oy ei vastaa tuotteelle syntyvistä mahdollisista vaurioista tai vahingoista, jos edellämainituja vaatimuksia tilojen suhteellisesta kosteudesta ei ole noudatettu.

4. Kaupan purkaminen

4.1. Ostajan oikeus purkaa kauppa

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos PR-WOOD’n syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellä on hänelle olennainen merkitys ja PR-WOOD käsitti tämän tai PR-WOOD’n olisi pitänyt se käsittää, eikä PR-WOOD ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua viivästyksestä tai virheestä.

4.2. PR-WOOD’n oikeus purkaa kauppa

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö sopimusta tai myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen vastaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, on PR-WOOD’lla oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa PR-WOOD’n kärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. PR-WOOD’lla on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. PR-WOOD’lla on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3. Ylivoimainen este

Näiden ehtojen kohdan 3.1. viimeisessä lauseessa mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että PR-WOOD oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Laskutuskaupan erityismääräyksiä

Laskutuskaupassa toimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja -hyvitykset on myös laskutettava PR-WOOD’n kautta PR-WOOD’n niin vaatiessa.

6. Omistusoikeus

Tavara on PR-WOOD’n omaisuutta, kunnes kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu, ellei tavaran laadusta tai lainsäädännöstä muuta johdu. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tavaraa edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä tavarasta omistajan tavoin.

7. Valuuttakurssit, verot, tullit ym. julkiset maksut

Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, liikevaihtoveroihin ja muihin julkisiin veroihin ja maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran toimituspäivään mennessä, pidättää PR-WOOD  oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. Tunnustettua vekseliä ei pidetä maksuna.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne ensimmäisenä oikeusasteena Kotkan käräjäoikeudessa tai PR-Wood’n niin halutessa ostajan kotipaikan alioikeudessa.

9. Kuluttajansuoja

Nämä ehdot eivät rajoita yksityiselle kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.